Foredrag

I over 17 år har jeg job­bet med formidling og møtt over 50 000 men­nesker med fore­drag, i alle aldre, over hele lan­det. Typisk pub­likum for mine fore­drag spen­ner seg fra ung­dom til vok­sne, fra skoler/høyskoler til organ­isas­jon­er og bedrifter.

En stikko­rdliste med tema  jeg ofte tar utgangspunkt i:

iden­titet
psykisk helse
selv­bilde
godt nok
kreativitet
livsmestring
real­sjon­er
formidling
moti­vasjon
arbei­dsmiljø
dri­vkraft
kom­mu­nikasjon

Alle fore­drag jus­teres og tilpass­es mål­grup­pen etter ønske. Under finner du litt omtale fra ulike sted­er jeg har vært og snakket. Om du ikke finner det du leit­er etter må du gjerne ta kon­takt å høre om tilpass­ninger til ditt ønske.

Her kan du lese vilkår for opp­drag jeg tar på meg: Les Fore­dragsvilkår

Book­ing eller andre spørsmål, send meg en e-post til post@andreasgravdal.com
Eller ring  meg på tlf 976 62 457

Omtale

Innhold­et var inter­es­sant og han trakk gode par­al­leller til det vi job­ber med i hverda­gen. Alle fikk godt utbytte av fore­draget og satt igjen med en følelse av at det gjerne kunne vart litt lengre. Ternikast 6.”

Kari Mette Sørgård, veiled­er KVP, NAV Bærum

«Tusen takk for et inspir­erende og godt fore­drag på Årstad vgs.  Andreas klar­er på en enkel og god måte og ta tak i , og formi­dle det mange unge sliter med og ofte ikke klarere å sette ord på.

Dette ga oss som lærere inspi­rasjon og mot til å ta opp vik­tige tema i klass­esam­men­heng og med den enkelte elev. Enkelte av oss bruk­er bøkene dine i under­vis­nin­gen på helse,- og oppvek­stfag.

Her blir elevene både utfor­dret og løftet/ jeg er god nok.»

Aase og Grethe, lærere ved Åsane Vgs Helse og oppvekst

Andreas Grav­dal hadde to fore­drag i Hemnes kom­mune 12. okto­ber under Ver­dens­dag­su­ka for psykisk helse. Han er en tale­før bergenser som er ener­gisk og fram­står like tøff som ung­dom­men han møter på skol­er rundt om i lan­det.

Han vet hva det han­dler om og er direk­te til ung­dom­men. Ingent­ing er pakket inn. Hva slags selv­bilde ønsker du å vise fram – hvem er du? Ved å være tydelig og advar­er mot å være andre enn deg selv, berørte og nådde han dem.

Ung­dommene kjente seg igjen og kunne lett ta still­ing til hvor­dan de var. Det var et tanke­spill som var lett å følge med både bilde og tekst. Og formidlin­gen var enkel og forståelig.

Det er en kun­st å være formi­dler og sam­tidig være på ung­dom­mens nivå og formi­dle et så forsømt tema.
Det synes klart at han har god kjennskap til ung­dom og er en engas­jert, triv­elig, imøtek­om­mende og åpen per­son.”

Bir­git Fjell­dal — led­er Men­tal Helse Hemnes

Som en del av arbei­det rundt tema «relasjon­er» inviterte vi Andreas Grav­dal til å holde et fore­drag for alle ansat­te på Løvås oppvek­st­tun, rundt sine erfaringer og opplevelser med barn og ung­dom som han har job­bet med.

Han tok oss med på en reise gjen­nom flere ulike tema som egentlig han­dlet om det samme. Nei, jeg vil heller si at han snakket om det samme, men sett fra forskjel­lige vin­kler. Han snakker om barn, men også om deg og meg.

I løpet av de to timene han var hos oss fikk han oss til å kjenne på hele følelse spek­teret. Vi lo, vi gråt, vi ble utfor­dret, vi ble undrende og vi satt igjen med en følelse av at vi hadde vært med på noe betyd­nings­fylt. Noe som vi som skole kan ta med oss når vi møter bar­na i hverda­gen.

Per­son­lig har jeg sett Andreas to ganger og ble like inspir­ert hver gang. Han får deg til å tenke deg om og er direk­te i kom­mu­nikasjo­nen. Har du ikke sett fore­draget til Andreas er det på tide.”
- Danck­ert Lood­tz | avdel­ingsled­er Grunnskole, Løvås oppvek­st­tun

Mola-stif­telsen (www.mola-stiftelsen.no) arran­ger­er hvert år i desem­ber et stort tver­rfaglig sem­i­nar på Voss. Mola står for ”Mening­full oppvekst i Lak­sevåg bydel”.

Poli­ti­et har ans­varet for pro­gram­met.

I 2014 hadde vi gle­den av å ha Andreas Grav­dal som snakket om ”Barn og unges selv­bilde”. Andreas pre­sen­terte seg som ”en selvlært fyr som hjelper barn og unge til å senke skul­drene og løfte blikket. Lite fiks­faks, mest sunt bon­de­vett.”

Andreas levde opp til sitt syn på seg selv. Han holdt for­sam­lin­gen på rundt 120 deltakere kon­sen­tr­ert og engas­jert i 2 sko­le­timer, på en utmer­ket måte. Han hadde en form som etter mitt syn pass­er alle sted­er.

Jeg har allerede anbe­falt ham til andre.”
- Tore Salvesen | poli­tis­tasjon­sjef

Vi har ved en rekke anled­ninger over flere år benyt­tet oss av Andreas Grav­dal i kom­mu­nikasjon med ung­dom, da først og fremst med russekul­lene og deres kon­tak­tlærere i den videregående skolen. Vi har vært meget godt fornøyd med det han har lev­ert og tilbakemeldinger fra lærere og elever har vært utelukkende pos­i­tive.

Han formi­dler på en god og forståelig måte som ung­dommene lett kan kjenne seg igjen i. Vi anbe­faler han på det varmeste.“
- Mette Mag­nussen | Dis­trik­sled­er Trygg Trafikk Vest­fold

Stif­telsen Klokkergår­den er en ideell stif­telse med det for­mål å reha­bilitere ung­dom fra 13 års alderen med rus- og/ eller atferd­sprob­le­mer som er plassert etter Lov om barn­ev­ern­t­jen­ester. Andreas Grav­dal hold 29 mars 2014 fore­drag på vår fam­i­liehelg. Innslaget var ret­tet mot våre ung­dom­mer og deres fam­i­lie, og han­dlet om iden­titet og selv­bilde. Det var ett vel gjen­nom­ført fore­drag som engas­jerte pub­likum. Stif­telsen Klokkergår­den er svært fornøyd med Andreas Grav­dal sitt fore­drag”
- Marte Haukås | Avdel­ingsled­er, Sjø­ly Minikollek­tiv

En strålende, kunnskap­srik og mor­som fore­dragsh­old­er som det er verdt å låne øret til!“
- Per Bjørnar Knud­sen | Led­er Dram­men Kom­mu­nale Forel­dreut­valg

Sandeid fengsel hadde besøk av Andreas Grav­dal hvor han pra­ta for og med dei innsat­te om iden­titet og sjølv­bilde. Tilhøyrarane gav han svært gode og ekte tilbakemeldin­gar. Form og innhald på fore­draget var tilpas­sa mål­gruppe og fram­ført på ein åpen, ekte og engas­jert måte, med respekt for tilhøyrarane.”
- Guri L. Ravatn | Sandeid fengsel , Vin­dafjord

Tranevå­gen ung­domsskule har de to siste årene samar­bei­det med Andreas Grav­dal under gjen­nom­føring av pros­jek­tuk­er, et samar­beid vi er svært fornøyd med. Vik­tige tema har blitt belyst på en god måte gjen­nom fore­dra­gene med fokus på ung­dom og iden­titet.

Andreas tre­f­fer mål­grup­pen med sitt bud­skap gjen­nom god formidling­sevne og his­to­ri­er fra egen ung­dom­stid. Kan anbe­fales!”
- Adm. | Tranevå­gen ung­domsskule, Fjell kom­mune

Andreas Grav­dal sitt fore­drag, fikk opp øya “
- Elev | Eike­li vgs, Bærum

Vi opplevde samar­bei­det med Andreas i forkant av fore­draget som meget behagelig og tillitsvekkende. Vi ble da heller ikke skuf­fet på selve dagen. Han holdt et glim­rende fore­drag som traff elevene akku­rat der de var. Han opplevde god respons fra elevene, og vårt inntrykk fra elevers tilbakemeldinger etter­på gikk i ret­ning av de lot seg sterkt engas­jere av Andreas’ fore­drag.

Måten han kom­mu­nis­erte med elevene under for­draget på, røpet ekthet og engas­je­ment for unge men­neskers liv og hverdag. Hans sko­le­time med elever og per­son­ale ved skolen vår vis­er at det er mulig å nå unge men­nesker bare ved å snakke med dem uten avansert teknikk og såkalt avanserte hjelpemi­dler.

Vi anbe­faler varmt over­for de skol­er som ønsker å la elevene arbei­de med selv­bilde og iden­titet, å invitere Andreas Grav­dal til å møte elevene til fore­drag og sam­tale.“
- Torstein Sætre | Danielsen Videregående

For oss har det vore ein berikelse i kon­fir­man­tåret å kunne til­by kon­fir­man­tane ein kveld der dei lyt­tar til Andreas Grav­dal, og vert utfor­dra på å jobbe med tankar om sjølv­bilde, iden­titet og fel­lesskap. I Sogn­dal har han også deltatt med fore­drag under stu­dentve­ka (i samar­beid med Stu­dentsam­skip­naden) og han har inspir­ert våre mange flotte friv­il­lege til vidare innsats i kyrk­je­ly­den. Vi vil få anbe­fale han som fore­dragsh­oldar og inspi­ra­tor, sær­leg for ung­dom, men også for andre.“
- Kjell Olav Høs­tak­er Norheim | Barne– og ung­dom­sprest , indre Sogn prosti

På Ortun skole har vi brukt Andreas Grav­dal over­for både elever og ansat­te. Andreas skaper god stemn­ing og får fin kon­takt med dem han hen­ven­der seg til. Vi opplever at han gjør det han lover: inspir­erer, utfor­dr­er og oppl­yser. Han har et tydelig bud­skap, og pre­sen­ter­er det på en engas­jerende måte. Vi anbe­faler gjerne Andreas til andre!”
– Ivar Eiken | avdel­ingsled­er Ortun ung­domsskole

Andreas grav­dal er en dyk­tig kom­mu­nika­tor som vet å snakke med ung­dom­men på en god og engas­jerende måte. Kan anbe­fales!”
– Maj-Beate David­sen | lær­er ved Fauskanger ung­domsskole, Askøy

knall­bra at han snakker om disse tin­gene. Noe som opp­tar de fleste unge, men som det snakkes alt­for lite om”
– Tom­my Stok­ka | elev

Andreas Grav­dal er mann som vet hva han snakker om og som snakker på en måte som gjør at ung­dommene lyt­ter! Han gjør et vanske­lig tema konkret og kry­dr­er sitt spen­nende fore­drag om selv­bilde med eksem­pler som ung­dom­men kan kjenne seg igjen i.“
- Rose-Marie Skarsten | Prest i Dom­pro­sti­et og Landås menighet, Bergen

Vi var så heldige at andreas kunne ha fore­drag hos oss. Det var både engas­jerende og tankevekkende for våre elever, formi­dlet på en engas­jerende måte”
– Ellen Irene Klepak­er | lær­er ved Bjerke­ly folke­høgskole

ung­dom og selv­bilde, et vik­tig tema og et inspir­erende fore­drag som anbe­fales på det varmeste”
- Eva Flosland | lær­er Ferd­ly folke­høyskole

Bra artig og rel­e­vant! Dette er noe vi trenger å høre!”
– Emi­lie Sture | elev

Andreas er en meget god kom­mu­nika­tor i forhold til mål­grup­pen ung­dom”
– Geir Mag­nus Nyborg | prorek­tor ved Mediehøgskolen Gim­lekollen

Jeg er så kjem­peglad for at jeg går her så jeg fikk med meg dette sem­i­naret! Det er ingen som snakker om de tin­gene på videregående. Det er noe av det vik­tig­ste og beste jeg har hatt på skolen i mitt liv! Tusen takk!”
– Elev | Bakke­tun folke­høgskole

 

Kom i kon­takt:
booking@andreasgravdal.com
Tlf: 976 62 457