Om A. Gravdal

Andreas Grav­dal (1981) er kun­st­ner og for­fat­ter som under­vis­er om kreativitet og per­son­lig utvikling. 

Andreas Grav­dal har ikke vun­net olymp­isk gull, gått over nord­polen eller besteget Mount Ever­est.  Han er en selvlært fyr som de siste 17 årene har formi­dlet sine ideer og tanker om livet gjen­nom fore­drag, bøk­er og kun­st. Alt gjort på sed­van­lig vis med en avs­lap­pet stil, humor og satirisk tilnærm­ing. Andreas tar også tek­stop­p­drag og pri­vate utsmykn­ing­sop­p­drag.

UTSTILLINGER
Café Opera, Bergen, 2016
Café Opera, Bergen, 2017

BØKER
En utrolig bra bok for unge folk (2011). Den ble kjøpt inn av Norsk Kul­tur­råd til alle lan­dets bib­liotek­er. I denne let­tleste pock­et­bo­ken gir jeg ung­dom smarte inn­spill på livsvik­tige tema som iden­titet, hvor­dan bygge et godt selv­bilde, valg m.m spekket med gode illus­trasjon­er.

2.plass hold­er, takk. (2015) Dette er ikke en bok tettpakket med tekst og lange utgrei­inger, snarere tvert imot. Dette er en sam­ling av tanker jeg har gjort meg over mange år i mitt arbeid med ung­dom, som jeg har fått ned på ulike typer papir og illus­tr­ert med penn, tusj og skrive­maskin. Sam­let sam­men til slags “note to self” bok.